87 Láng Hạ - Hà Nội marketing2@stargalaxy.vn 091 666 1581 -
Share

Thực đơn

Thực Đơn Tự Chọn

SET FINGER FOOD MENU 1

SET FINGER FOOD MENU 1

SET MENU FINGER FOOD 2

SET MENU FINGER FOOD 2

SET MENU FINGER FOOD 3

SET MENU FINGER FOOD 3

SET MENU FINGER FOOD 3B

SET MENU FINGER FOOD 3B

SET FINGER FOOD MENU 1

SET FINGER FOOD MENU 1

SET MENU FINGER FOOD 2

SET MENU FINGER FOOD 2

SET MENU FINGER FOOD 3

SET MENU FINGER FOOD 3

SET MENU FINGER FOOD 3B

SET MENU FINGER FOOD 3B

SPECIAL SET MENU
SET FINGER FOOD MENU 1

SET FINGER FOOD MENU 1

SET MENU FINGER FOOD 2

SET MENU FINGER FOOD 2

SET MENU FINGER FOOD 3

SET MENU FINGER FOOD 3

SET MENU FINGER FOOD 3B

SET MENU FINGER FOOD 3B

SET FINGER FOOD MENU 1

SET FINGER FOOD MENU 1

SET MENU FINGER FOOD 2

SET MENU FINGER FOOD 2

SET MENU FINGER FOOD 3

SET MENU FINGER FOOD 3

SET MENU FINGER FOOD 3B

SET MENU FINGER FOOD 3B

SET FINGER FOOD MENU 1

SET FINGER FOOD MENU 1

SET MENU FINGER FOOD 2

SET MENU FINGER FOOD 2

SET MENU FINGER FOOD 3

SET MENU FINGER FOOD 3

SET MENU FINGER FOOD 3B

SET MENU FINGER FOOD 3B