Nhà hát – Không gian

 

KHÔNG GIAN SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT

Nhà hát được lắp đặt các trang thiết bị cao cấp

đáp ứng tốt nhất nhu cầu của các cá nhân,

tổ chức hoạt động trong lĩnh vực

biểu diễn nghệ thuật

Tổng số ghế ngồi : 300 ghế